Aveți nevoie de ajutor? (+373) 79-400-238

I. Termeni și definiții

1.1. Platforma electronică autorizată (în continuare – Platforma) - sistemul informațional autorizat de operator, care este o parte componentă a sistemului și asigură înregistrarea persoanelor, plasarea, primirea și transmiterea informației și documentelor la momentul efectuării procedurilor de achiziții, utilizând serviciile cu schimbul automat de informații prin Internet.

1.2. Licitație (modulul Aucționului) - o componentă a sistemului, care permite Participanților, care au depus oferte sale, de a reduce prețul, conform normelor stabilite de prezentul Regulament.

1.3. Sistemul de achiziții electronice(în continuare - Sistem) - sistem informațional și de telecomunicații care asigură efectuaruea proceduri de achiziții, crearea, amplasarea, afișarea și schimbul de informații și a documentelor în Sistem, compus din Baza centrală de date, modulul Aucționului și Platforma electronică autorizată, între care se asigură schimbul automat de informaţii şi documente.

1.4. Participant (Achizitor și/sau Furnizor) - persoana juridică sau fizică, care participă la procedura achizițiilor electronice.

1.5. Operatorul sistemului de achiziții electronice (în continuare - Operator) - organizație care stabilește regulile de utilizare a sistemului, autorizează platformele electronice și realizează conectarea lor la Sistem, execută administrarea Sistemului și asigură respectarea normelor de către toți utilizatorii;

1.6. Raitingul Achizitorului - indice, care este calculat automat de sistem, bazat pe istoria achizițiilor, efectuate de către Achizitor în sistem și se publică (în acces deschis) pe Portalul central al Sistemului și site-ul Platformei pentru informarea Participanților despre reputația Achizitorului;

1.7. Raitingul Furnizorului - indice, care este calculat automat de sistem, bazat pe istoria acțiunilor Furnizorului în Sistem (depunerea ofertelor, întrebărilor etc.) și publică (în acces deschis) pe Portalul central al Sistemului și site-ul Platformei pentru informarea Participanților despre reputația Furnizorului;

1.8. Tender (Licitație, Achiziție, Procedură) – selectarea Furnizorilor cu scopul determinării câștigătorului tenderului în conformitate cu procedurile stabilite de acest Regulament;

1.9. Client - persoana fizică sau juridică, care are intenția de a participa la achiziții, folosind sistemul electronic comercial și este un utilizator înregistrat al Sistemului.

1.10. Baza centrală de date – parte a Sistemului, care asigură schimbul informației între elementele Sistemului, care include un Portal web central și Platforme electronice autorizate.

II. Conectarea Participanților la Sistem

Până la efectuarea achiziției prin Sistem, Participantul este obligat să:

2.1. Facă cunoștința cu acest Regulament, să accepte regulile acestuia, și la necesitate să introducă schimbări în regulile interne ale companiei.

2.2. Numească colaboratorii responsabili pentru crearea și/sau participarea în tenderele electronice, pentru rezolvarea problemelor care pot apărea în procesul de lucru, pentru luarea deciziei în contextul plângerilor.

2.3. Accepte condițiile Ofertei publice a Platformei și să creeze account necesar pentru lucru în Sistem.

III. Planificarea achizițiilor

3.1. Pentru utilizarea efectivă a Sistemului și planificarea resurselor proprii ale Furnizorilor, Achizitorii au posibilitatea să publice Planurile proprii de achiziții în Sistem, indicând următoarea informație:

 • Obiectul achiziției
 • Codul CPV
 • Costul planificat
 • Volumul achiziției
 • Tipul procedurii
 • Startul planificat al procedurii.

3.2. Achizitorul la necesitate poate să introducă schimbări în Planul de achiziții.

3.3. Achizitorul la necesitate poate să anunțe tenderul fără publicarea prealabilă a Planurilor.

IV. Condițiile desfășurării tenderului

4.1. Anunțarea tenderului

4.1.1. Achizitorul creează tenderul, care conține următoarea informație:

 • Descrierea obiectului achiziției
 • Descrierea pozițiilor nomenclature, cantitatea necesară a mărfei/serviciilor, locul și data livrării acestora și clasificarea lor CPV
 • Costul așteptat al achiziției
 • Pasul Aucționului
 • Data și ora perioadelor solicitării clarificărilor și depunerii ofertelor
 • Informațiile de contact ale Achizitorului, la care pot adresa pentru clarificări și întrebări
 • Cerințele către calificarea Participanților (în formatul documentului anexat)
 • Orice altă informație în formatul documentului anexat

4.1.2. Suplimentar la această informație Achizitorul poate indica următoarele elemente:

 • Indicii calitativi (non-preț), care vor fi aplicate la ofertele Furnizorilor cu scopul selectării celei mai bune oferte
 • Cerințele față de servicii de garanție, cu care trebuie să corespundă oferta Furnizorilor pentru participarea la tender

4.1.3. Achizitorul poate împărți obiectul achiziției în câteva părți (loturi) pentru creșterea concurenței. Fiecare lot poate fi examinat ca un obiect aparte a achiziției.

4.2. Utilizarea criteriilor de calitate (non-preț)

 

4.2.1. Achizitorul poate stabili criterii de calitate pentru determinarea celei mai avantajoase oferte, dar suma acestor criterii nu poate depăși 30% din suma totală a achiziției și/sau lotului în cazul procedurii multilot.

4.2.2. În cazul aplicării acestor criterii la momentul creării tenderului Achizitorul stabilește indicii posibili și suma fiecărui criteriu. Această informație se publică în anunț și Furnizorii din start pot să evalueze oferta proprie și coeficientul în creștere pe care-l primesc.

4.3. Perioada de solicitare a clarificărilor

4.3.1. Perioada de solicitare a clarificărilor depinde de tipul achiziției. În cazul tenderelor simple termenul recomandat al acestei perioade 3 zile lucrătoare.

4.3.2. Până la finisarea perioadei de solicitare a clarificărilor Furnizorii potențiali pot pune întrebări Achizitorului. Întrebările și răspunsurile se publică pe Portalul central și site-urile Platformelor.

4.3.3. Până la finisarea perioadei de solicitare Achizitorul poate introduce modificări în tenderul anunțat.

4.3.4. Adresarea directă a Furnizorilor către persoana de contact a Achizitorului nu se consideră oficială, cu excepția când Achizitorul modifică tenderul anunțat, băzându-se pe rezultatele convorbirilor.

4.4. Depunerea ofertelor

4.4.1. Furnizorii pot depune ofertele sale din momentul începutului până la sfârșitul acestei perioade, cum a fost stabilit de Achizitor în anunț.

4.4.2. Furnizorii depun ofertele sale numai prin Sistem. La momentul depunerii ofertei Furnizorul achită taxa Platformei pentru participare în conformitate cu tarifele stabilite.

4.4.3. Până la finisarea perioadei depunerii ofertei Furnizorul are posibilitatea să modifice oferta sa sau s-o anuleze. Furnizorului i se restituie banii numai în cazul anulării tenderului de către Achizitor.

4.4.4. Până la momentul deschiderii ofertelor Sistemul asigură confidențialitatea lor. Informația despre ofertele depuse este închisă.

4.5. Aucționul reversiv

4.5.1. Data și ora Aucționului se stabilește automat de Sistem, la momentul începutului depunerii ofertelor.

4.5.2. Toți Furnizorii, care au depus ofertele sale, se admit la Aucțion. După finisarea Aucționului toată informația (inclusiv documentele anexate) referitor la ofertele depuse se publică automat pe Portalul central și pe site-ul Platformei.

4.6. Determinarea câștigătorului

4.6.1. După finisarea Aucționului, Sistemul deschide automat ofertele Furnizorilor și le aranjează (conform rezultatelor Aucționului) de la cel mai mic la cel mai mare preț (în cazul aplicării criteriilor non-preț de către Achizitor – de la cea mai avantajosă ofertă) pentru determinarea ordinii de examinare a ofertelor de către Achizitor.

4.6.2. Furnizorul, oferta căruia se examinează de Achizitor, poate încărca documentele suplimentare necesare. În cazul în care aceste documente conțin informație modificată sau completată, privind obiectul achiziției sau privind corespunderea Furnizorului cerințelor de calificare, Achizitorul are dreptul să nu examineze această informație. Furnizorii, ofertele cărora au fost respinse sau nu au fost analizate, nu au posibilitatea să încarce documentele suplimentare.

4.6.3. Achizitorul examinează ofertele în ordinea stabilită de Sistem la finisarea Aucționului în baza celei mai mici oferte de preț. În cazul ofertelor de preț egale câștigătorul devine Furnizorul cu experiența mai mare de lucru pe piața produselor și serviciilor care sunt obiectul Aucționului, și care corespunde mai mult cerințelor Achizitorului.

Achizitorul este în drept să accepte oferta Furnizorului în cazul în care aceasta conține abateri nesemnificative de la prevederile inițiale, erorile sau omisiunile de documentare, care nu duc la schimbarea ofertei.

Achizitorul este în drept să respingă oferta Furnizorului în cazul în care:

· Furnizorul nu corespunde cu cerințele calificării participanților Aucționului, indicate în p. 4.1.1; 

· Furnizorul nu dă accord pentru corectarea erorilor; 

· Oferta nu corespunde cerințelor, expuse în documentele Aucționului;

· Oferta financiară a Furnizorului nu conține prețul fix;

· Sunt identificate și dovedite faptele corupționale din partea Furnizorului.

Dacă există motive pentru respingerea propunerii, Achizitorul expune o justificare pentru astfel de motive (sub forma unui fișier atașat la decizia Achizitorului sau direct pe Platforma).

 Achizitorul nu este în drept să respingă oferta Furnizorului din motevele, care nu sunt indicate direct în acest punct. În cazul contrar Achizitorul se obligă să compenseze Furnizorului cheltuielile suportate  pentru participarea la tender, confirmate documentar.

 Informațiile privind revizuirea, evaluarea și compararea ofertelor nu trebuie să fie divulgate Furnizorilor sau altor persoane care nu participă oficial la aceste proceduri sau pentru determinarea ofertei câștigătoare.

4.6.4. În lipsa motivelor pentru descalificare, Achizitorul publică în Sistem decizia sa privind numirea câștigătorului. Achizitorul are dreptul să anuleze decizia sa, în cazul în care Furnizorul refuză să încheie contract.

4.6.5. Decizia sa privind numirea câștigătorului, Achizitorul trebuie să o publice în Sistem pe parcurs de trei zile calendaristice din momentul luării deciziei, dar nu mai târziu de 20 de zile calendaristice din momentul finisării Aucționului.

4.7. Publicarea contractelor

4.7.1. După încheierea contractului cu Furnizorul, care a fost calificat ca câștigător, Achizitorul publică informație despre contract, indicând următoarea informație:

· Numărul contractului

· Valoarea contractului

· Data încheierii contractului

· Data expirării contractului

4.7.2. Achizitorul poate adăuga textul contractului în forma documentelor atașate. Documentele, publicate în Sistem, care corespund textului contractului, sunt accesibile tuturor Utilizătorilor.

4.8. Publicarea informației privind modificările la contract și executarea contractului

4.8.1. În cazul modificărilor în contract, Achizitorul publică această informație în Sistem, indicând esența schimbărilor.

4.8.2. În cazul rezilierii contractului, Achizitorul indică motivele și data rezilierii, precum și informația despre achitarea parțială a contractului, dacă aceasta a avut loc.

4.8.3. În cazul executării contractului cu succes, Achizitorul publică informația privind achitarea conform contractului.

4.9. Anularea tenderului

4.9.1. Achizitorul poate în orice moment, până la finisarea achiziției, să anuleze tenderul, publicând în Sistem motivele anulării. În acest caz Platforma restituie Furnizorilor plata pentru participare.

V. Plata pentru utilizarea Sistemului

5.1. Utilizarea Sistemului pentru Achizitori este gratuită.

5.2. Furnizorii achită serviciile Sistemului în momentul depunerii ofertei pentru tender, conform tarifelor publicate pe Platforma.

5.3. Plata pentru depunerea ofertei se restituie Furnizorului numai în cazul anulării tenderului de către Achizitor.

VI. Dispoziții finale

6.1. Acest Regulament poate fi modificat unilateral de către Operator. Decizia privind modificarea Regulamentului se publică pe site-ul Platformei nu mai târziu de 10 zile până la intrarea schimbărilor în vigoare.

6.2. Schimbările (completările) în Regulament intră în vigoare în termenul stabilit la introducerea acestora.